CHLAMYDIA

Kód Názov
KFT-R1122 Antigen
KFT-R2122 Kontrollantigen / control antigen
KFT-R4122 Kontrollserum negativ / control serum negative
KFT-R3122 Kontrollserum positiv / control serum positive