Chlamydie

Kód Názov
VS9042 Chlamydia Ag ELISA Specimen Collection Swabs
VS9041 Chlamydia Ag ELISA Transport Medium, 95 vials
VS9040 Chlamydia antigen
VS9035 Chlamydia IgA
VS9036 Chlamydia IgG
VS9043 Chlamydia pneumoniae IgA
VS9044 Chlamydia pneumoniae IgG
VS9045 Chlamydia pneumoniae IgM
VS9037 Chlamydia trachomatis IgA
VS9038 Chlamydia trachomatis IgG
VS9039 Chlamydia trachomatis IgM